A A A

Uprzejme informuję, że administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej poczty elektronicznej jest Dealer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szamotułach, ul. Dworcowa 39, 64 – 500 Szamotuły, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS za numerem: 0000581610, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7872111642, REGON: 362783059.

W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz zwrócić się do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej: znajdującej się w domenie @dealeratv.pl, lub pisemnie na adres siedziby firmy Dealer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szamotułach, ul. Dworcowa 39, 65 – 500 Szamotuły. Twoje dane uzyskane za pośrednictwem niniejszej poczty elektronicznej będą przetwarzane (w zależności od kontekstu komunikatu) w celu: 1.udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, 2. należytego wykonania umowy lub usługi, 3. przygotowania oferty, 4. podjęcia innych działań na Twoje żądanie oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego prawnie uzasadnionego w tym interesu. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej wyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu Dealer Sp. z o.o. Sp. k. przestanie przetwarzać Twoje dane oraz poinformuje o tym inne podmioty, którym dane udostępnił w ramach niezbędności realizacji wskazanego celu, chyba że będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, roszczenia lub obrony roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz zgodę, lub do czasu jej zdezaktualizowania. Dane przetwarzane w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie oraz zawarciem umowy będą przetwarzane przez okres obwiązywania umowy oraz okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy. Z zastrzeżeniem, że dzień zakończenia przetwarzania Twoich danych wyznaczony jest na koniec roku kalendarzowego, w którym termin roszczenia wygasa. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące w realizacji celu oraz z mocy prawa podmioty publiczne w zakresie określonym przez przepisy prawa. Zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych; sprostowania (poprawienia) swoich danych; usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe prawa możesz realizować za pośrednictwem administratora danych. Podanie danych (w zależności od kontekstu komunikatu) jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz zawarcia umowy lub wykonania innego określonego przez Ciebie lub wspólnie ze Dealer Sp. z o.o. Sp. k. celu. W każdym czasie przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.